הרבחה תודוא 

GIVE US THE 10 GOLDEN MINUTES
םייח ליצהל בהז לש תוקד (10)(min') TEN ונל TEN

.FIRST-RISPONDER תניחבב "םייח ליצמו" יעוצקמ ליעיל ינושארה לופיטה תא ךופהל הרטמ ךותמ ,1990- ב המקוה "הנושאר הרזעל זכרמה - באז" תרבח

.א"דמ יתווצ תעגהל דע תויטירקה תוקדב עגפנ/הלוחב לפטל ולכויש מ"ע םייעוצקמהו םינוכנה םילכה תא הנושאר הרזעהו םוריחה יתווצל קינעהל אוה ונלש וטומה
אל ךדיאמו דחמ םייחב עגפנה/הלוחה תא ריאשהל מ"ע לכה תושעל ךכל םינמוימה םישנאה םישרדנ םהב העש עבר דע תוקד 10 לש ןמז לע םירבדמ ונחנא
הכרדה ירזעב שומישו היצלומיס ךות ,תמדקתמהו תיסיסבה הנושארה הרזעה תונורקע תא םידמלמ ונא םהב הכרדה תכרעמ ונחתיפ ךכ םשל ,ובצמ תא רימחהל
.םיינרדומ

.םייחב תדדמנ הקד לכש םיעוריאב דחוימב םהב אצמתהל לק רשא האייחה דויצו הנושאר הרזע יקית לש םיידוחיי םיחותיפ ונתושרב

לוגרתו הכרדה ךרעמ םינוב ךכל םאתהבו ןוכיסה תומרו הדובעה לש םינייפאמה תא םכתיא םידמול ,דויצו תוחיטב רקס םכתיא םיעצבמו םכילא םיעיגמ ונא
רוטינ דויצ ונלצא אוצמל ןתי נ ,ךוניח תודסומו תואפרמל תרוזפתב יאופר דויצ ונתושרל ,ןכ ומכ .םייח ליצהל דחיב לכונו ולכותש מ"ע םיאתמ דויצב הוולמה
הרפ םיתווצ ידיב הלעפהל םינתינה A.E.D םייטמוטואו םיליגר םירוטלירביפד םירוטינומב הלכו co2ו ,ןצמח ידמ ךרד ,םיינורטקלאו םיליגר םד ץחל ידממ לחה
.ל"וחב תועודי תורבחמ ונדי לע תורישי אבוימ דויצה .דבל םכניאש שוחל םהל ןתונש תורשפ רסח תורישב הבוגמ לכה (המיאתמ הרשכה רחאלו .םייאופר

.ISO 9002 ןקתה תלבקל םירימחמה תוכיאה ינחבמ תא ונרבע הנורחאל
תנמא לע םימותחו םיווצמ ונא .ונלש הכרדהה ךרעמו דויצה םג םיללכנ וז תרגסמב
.םכילא םיאב ונחנא ותיאו ותואו תורשפ רסח ימואלניב ןקתב תוכיאו תוריש
,תגשמ ונידיש המכ דע עייסל חמשנ האופרו תואירב יאשונל הבושת וא הצעב םכנוצר םא םג
.םייח ךרד אלא סנזיב םתס רשאמ רתוי אוה ונלצא "תואירבה רקיעה" םגתפה יכ

,קזב ,םינקתה ןוכמ םינמנ וניתוחוקל םע .רתויב יעוצקמהו בוטה תורשה תא לבקלו ונילא תונפל םינמזומ םתא .עייסלו די טישוהלו ףתכ תתל חמשנ
דימת אלש ונלש תיעוצקמה תורישה לע דיעהלולכויש תובר תוימוקמו תוירוזא תויושר ,הגונ אנט ,רובמט ,םילקימיכ ןגא ,לארשי תרטשמ ,ןוחטבה דרשמ
.בלה םע םישענ אלא ,ףסכב קר םידדמנ2007 הנושאר הרזע באזל תורומש תויוכזה לכ